Artikel 1 Definities

Savon du Monde Giftshop: Savon du Monde Giftshop, ingeschreven onder nummer 68089 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Paramaribo – Suriname.

 • Opdrachtgever: de partij die met Savon du Monde Giftshop contracteert c.q. beoogt te contracteren.
 • Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Savon du Monde Giftshop om een opdracht met de opdrachtgever aan te gaan;
 • Opdracht: het sluiten van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Savon du Monde Giftshop voor het verrichten van enkele diensten en/of het leveren van goederen;
 • Product: het in opdracht vervaardigde voortbrengsel van verrichte arbeid dat overdraagbaar is aan de klant dat vervolgens verkocht en geleverd kan worden;
 • Klant: de klant is de natuurlijke persoon met wie Savon du Monde Giftshop een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Savon du Monde Giftshop en klant samen;
 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn bedenktijd van minimaal drie dagen om de koop ongedaan te maken. bedenktijd = tijd die een persoon krijgt om na te denken over de beslissing.
 • Dag: kalenderdag; werkdag
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail dat de consument, klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument of klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Gedragsnormen: zijn rechtsnormen die een gedraging gebieden, verbieden of toestaan. Rechtsnormen die een gedraging gebieden of verbieden rekenen we onder de verplichtende rechtsnormen.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Blokland Cher J. S. Oprichter en Algemeen Directeur van Savon du Monde Giftshop Handmade soaps, oils, candles & Accessories; Vestigingsadres: Lunastraat 06 te Elisabeth’ Hof Paramaribo- Noord
Bezoek: Winkelen op afspraak Telefoonnummer: 597-8509551
E- mailadres: info@savondumondegiftshop.com

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en levering van diensten of producten door of namens Savon du Monde Giftshop.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Savon du Monde Giftshop zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbod of offerte is maximal 30 werkdagen geldig tenzij een ander aanvaardingstermijn in het aanbod of op de offerte staat vermeld. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestelling, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5: Aanvaarding
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Savon du Monde Giftshop zich het recht voor de offerte of het aanbot alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Savon du Monde Giftshop slechts, nadat de klant deze schriftelijke of electronisch heeft bevestigd.

Artikel 6: Prijzen
Alle prijzen die Savon du Monde Giftshop hanteert zijn in Surinaamse dollar of vreemde valuta (inclusief OB en exclusief overige kosten zoals administratieve kosten, heffingen en reis-,verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen op die Savon du Monde Giftshop hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Savon du Monde ten alle tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Savon du Monde niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van het overeenkomst kunnen aanleiding geven tot prijsververhoging.

 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Savon du Monde Giftshop vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Savon du Monde Giftshop, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Indien partijen voor een dienstverlening door Savonn du Monde Giftshop een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vatse prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

Savon du Monde Giftshop is gerechtigd om van de richtprijs af te wijken, hierbij zal de klant tijdig weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Savon du Monde heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Voorafgaand aan de ingang ervan zal Savon du Monde Giftshop prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De klant heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 7: Betalingen en Betalingstermijnen
Savon du Monde Giftshop mag bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

De klant dient betalingen achteraf binnen 7 werkdagen na levering te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Savon du Monde Giftshop de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

Savon du Monde Giftshop behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 8: Gevolgen niet tijdig betalen
Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Savon du Monde Giftshop gerechtigd een rente van 1.5% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Savon du Monde Giftshop zijn verplichtingen opschorten, totdat de klant aan zijn betalingssplicht heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Savon du Monde Giftshop op de klant onmiddelijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Savon du Monde Giftshop, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Savon du Monde Giftshop te betalen.

Artikel 9: Recht van Reclame
Zodra de klant in gebreke is, is Savon du Monde Giftshop gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde product.

Savon du Monde Giftshop roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijk of electronische mededeling. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Savon du Monde Giftshop, tenzij partijen hierover aandere afspraken hebben.

De kosten voor het terughalen of- brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 10: Herroepingsrecht
Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 3 werkdagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden dat:

 • Dat het product niet gebruikt is
 • Het geen product is dat snel kan bederven zoals, voedingwaren, bloemen;
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat of model is gemaakt of aangepast;
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen zoals, kleding, ondergoed, badkleding e.d.;
 • De verzegeling nog in tact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud ( dvd’s, cd’s, etc.);
 • Het product geen reis, vervoersticket, cateringsopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is;
 • Het product geen los tijschrift of losse krant is;
 • Het geen opdracht tot spoed reparatie betreft;
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

De bedenktijd van 3 dagen zoals in lid 1genoemd, vangt aan:

 • Op de dag nadat de klant het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
 • Zodra de klant het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
 • Zodra een klant een dienst voor het eerst heeft afgenomen;
 • Zodra de klant bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@savondumondegiftshop.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Savon du Monde Giftshop, www.savondumondegiftshop.com, kan worden gedownload.

De klant is verplicht het product binnen 3 werkdagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Savon du Monde Giftshop, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

De kosten van retourneren komen niet voor rekening van Savon du Monde Giftshop.
Indien aankoopkosten en eventuelee overige kosten (zools verzend-en retourkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Savon du Monde Giftshop deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de klant op voorwaarden dat de klant het product tijdig aan Savon du Monde Giftshop heeft gertourneerd.

Artikel 11: Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakomingen van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 12: Retentierecht
Savon du Monde Giftshop kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dit geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Savon du Monde Giftshop heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen
Savon du Monde Giftshop is nooit aanspraakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 13: Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Savon du Monde Giftshop te verrekenen met een vergoeding op Savon du Monde Giftshop.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
Savon du Monde Giftshop blijft eigenaar van alle geleverde product totdat de klant heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Savon du Monde Giftshop op grond van wat voor met Savon du Monde Giftshop gesloten overeenkomst dan ook met inbegrip van vorderingen inzake het tekort schieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Savon du Monde Giftshop zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Artikel 15: Levering en leveringstijden
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Savon du Monde Giftshop, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant angegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Savon du Monde Giftshop het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Savon du Monde Giftshop kan tegenwerpen.

Artikel 16: Levertijd

 • De door Savon du Monde Giftshop opgegeven levertijden of leveringsdatum zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding, schadevergoeding of indiening van een klacht schriftelijk noch telefonisch, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 • De levertijd vangt 3 werkdagen aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Savon du Monde Giftshop door Savon du Monde Giftshop schriftelijk danwel electronisch is bevestigd aan de klant;
 • Savon du Monde Giftshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt;
 • Savon du Monde Giftshop doet er alles aan de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 werkdagen uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Savon du Monde Giftshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of overschrijding van de opgegeven levertijd;
 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden;
 • Savon du Monde Giftshop heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten;
 • In geval van niet-levering van de producten worden de eventueel door de klant betaalde sommen binnen de 30 dagen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding;
 • Savon du Monde Giftshop kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Savon du Monde Giftshop doet er alles aan om de producten zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Artikel 17: Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde product tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 18: Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 19: Overmacht
Definitie overmacht: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Savon du Monde Giftshop geen invloed kan op uit oefenen en waardoor Savon du Monde Giftshop niet in staat is haar verplichting na te komen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Savon du Monde Giftshop opgeschort. Indien deze periode van onmacht langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat

Artikel 20: Klachten regeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.De klant dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 22: Grensoverschrijdend gedrag van klanten
Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan:

 • Pesterijen, discriminatie, ongewenste intimiteiten, agressie en ongewenst sexueel gedrag van klanten. Het zijn allemaal vormen van grensoverschrijdend gedrag die je bij wet zijn vastgelegd en hiervoor een aangifte gedaan kan worden;
 • Bij onacceptabel en grensoverschrijdend gedrag van klanten heeft Savon du Monde Giftshop alle recht de overeenkomst met u onheroepelijk te beëindigen, op te schorten en u te diskwalificeren. Met als gevolg een aangifte bij de politie.

Maakt u zich als klant schuldig aan:

 • Verbale agressie: uitschelden, vernederen, bedreigen, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk als telefonisch plaatsvinden;
 • Fysieke agressie (= geweld): schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven;
 • Bij gewelddadige overvallen kan fysieke agressie zelfs nog extremere vormen aannemen;
 • Psychische agressie: iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen;
 • Ongewenst sexueel gedrag of uitlatingen. Elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie met als doel of gevolg de waardigheid van een persoon aan te tasten of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving te creëren.

Verpakking en verzending
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening te laten maken, bij gebreke daarvan Savon du Monde Giftshop niet aansprakkelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een prroduct zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Savon du Monde Giftshop, bij gebreke waarvan Savon du Monde Giftshop niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 24: Bewaring
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een kwaliteitsverlies geheel voor de klant. Eventueel extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 25: Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Savon du Monde Giftshop enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie telt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachtige wijzigingen aan het prroduct, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de proucten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk orden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 26: Ruilen
Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Ruilen vindt plaats binnen 3 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur;
 • Het product wordt teruggebracht in de orriginele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes;
 • Het product is nog niet gebruikt;
 • Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en voedingswaren, kleding, schoeisel, meubels etc kunnen niet worden ingeruild.

Artikel 27: Uitvoering van de overeenkomst
Savon du Monde Giftshop voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
Savon du Monde Giftshop heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Savon du Monde Giftshop tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Savon du Monde Giftshop tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 28: Informatieverstrekking door de klant
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Savon du Monde Giftshop.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en zover de klant dit verzoekt, retourneert Savon du Monde Giftshop de betreffende bescheiden.

Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Savon du Monde Giftshop redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de oveereenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 29: Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
De overeenkomst tussen Savon du Monde Giftshop en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een klant die de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Savon du Monde Giftshop schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd
De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan ten alle tijde opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Een klant heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 31: Intellectuel eigendom
Savon du Monde Giftshop behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder autuersrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen, modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, draagers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Savon du Monde Giftshop (laten) kopieren, aan derden tonen en/of, ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 32: Geheimhouding
De klant houdt iedere informatie die hij in welke vorm dan ook van Savon du Monde Giftshop ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Svon du Monde Giftshop waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Savon du Monde Giftshop schade kan berokkenen.

De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.

Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van wettelijke plicht De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomsen voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 33: Boetebeding
Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van de handelsnaam een opeisbare boete. Is de ander partij een klant dan bedraagt deze boete € 500.

Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 1000.

Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag van 5% van het in lid1genoemde bedrag voor elke dag dat die in overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enig vorm van schade. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Savon du Monde Giftshop waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 34: Vrijwaring
De klant vrijwaart Savon du Monde Giftshop tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Savon du Monde Giftshop geleverde producten en/of diensten.

Artikel 35: In gebrekestelling en aanspakelijkheid
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Savon du Monde Giftshop.

Het is verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Savon du Monde Giftshop ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Als Savon du Monde Giftshop een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aanspakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Savon du Monde Giftshop verschuldigd zijn.

Savon du Monde Giftshop is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Savon du Monde Giftshop aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voorvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Savon du Monde Giftshop is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website of in catalogus zijn slechte indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen.

Artikel 36: Verval termijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Savon du Monde Giftshop vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Recht op ontbinding
De klant heeft het recht te ontbinden wanneer Savon du Monde Giftshop toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Savon du Monde Giftshop niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Savon du Monde Giftshop in verzuim is.

Savon du Monde Giftshop heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Savon du Monde Giftshop kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk kunnen nakomen.

Artikel 38: Wijziging algemene voorwaarden
Savon du Monde Giftshop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzingen zal Savon du Monde Gifshop zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 39: Overgang van rechten

 1. rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Savon du Monde Giftshop.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking .

Gevolgen nietigheid of vernitigbaarheid

 1. wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepaling van deze voorwaaarden niet aan.
 2. een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dit geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Savon du Monde Giftshop bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Surinaams recht van toepassing.
  De Surinaamse rechter in het district waar Savon du Monde Giftshop is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 11 november 2016